BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 12

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 12

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 12
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 11

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 11

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 11
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II

Cập nhật hình ảnh thi công tại dự án The Pegasuite II

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 08

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 08

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 08
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 02/2022

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 02/2022

Tiến độ thi công The Pegasuite II Tháng 02/2022
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 01/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 01/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 01/2021
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 11/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 11/2020

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG THE PEGASUITE II - THÁNG 11/2020