BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 15

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 15

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 15
HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 8/2022

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 8/2022

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án The Pegasuite II tháng 8/2022
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 12

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 12

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 12
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 11

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 11

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 11
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II

Cập nhật hình ảnh thi công tại dự án The Pegasuite II

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 08

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 08

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 08
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 02/2022

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 02/2022

Tiến độ thi công The Pegasuite II Tháng 02/2022
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021