THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG