HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 11/2022

Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 20

Các tin khác

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 27

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 27

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 26

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 26

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 24

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 24

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 23

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 23