BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG - HOÀN THÀNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG TƯỜNG

Các tin khác

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 8/2022

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án The Pegasuite II tháng 8/2022

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 12

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 12

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 11

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 11

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II

Cập nhật hình ảnh thi công tại dự án The Pegasuite II

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 08

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 08

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 02/2022

Tiến độ thi công The Pegasuite II Tháng 02/2022

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II THÁNG 05/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 01/2021

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE PEGASUITE II - THÁNG 01/2021