BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 27

Các tin khác

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 11/2022

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 11/2022

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 20

Biên bản nghiệm thu ng việc xây dựng tầng 20

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 19

Biên bản nghiệm thu ng việc xây dựng tầng 19

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 09/2022

Tiến độ dự án The Pegasuite II tháng 09/2022

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 15

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 15

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE PEGASUITE II THÁNG 8/2022

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án The Pegasuite II tháng 8/2022

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 12

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 12

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG TẦNG 11

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tầng 11